Siste portefølje :

blue SDU AS
Om Narvik Kapital

Narvik Kapital AS (NK)investerer i kompetansebedrifter med betydelig teknologi eller kunnskapshøyde i regionen. Selskapet bidrar med kompetanse og kapital hvor rådgivning og veiledning er en del av den bistand som ytes.

NK er en kilde til risikokapital for innovasjon og næringsutvikling i Narvik regionen ved å ta aktivt eierskap i selskaper rettet mot økt, lokal verdiskaping. Selskapets virksomhet bygges gjennom aktivt samhandling med regionens utviklingsmiljø innen næringsliv, forskning og utdanning.

NK investerer i tidlig fase i nyetablerte bedrifter som aktiv eier slik at disse i størst mulig grad blir en kommersiell suksess. Dette innebærer aktiv og kompetent eierdeltakelse i nyetablerte bedrifter for å hjelpe disse inn i kommersielle og industrielle nettverk. Kapital fra NK for investering i nyetableringer har vanlige kommersielle betingelser og skjer vanligvis i samarbeid med andre industrielle eller finansielle investorer.

NK gir ikke tilskudd. Dette må dekkes gjennom ordinære virkemiddelordninger som Innovasjon Norge, NT-programmet, NFR ol. Der det er påkrevet med en rask avklaring eller at det er behov for spesielle undersøkelser, kan man vurdere å yte konvertible lån.

NK tar utgangspunkt i følgene kriterier ved valg og prioritering mellom prosjekt:

•Krav til kompetanse, teknologihøyde, patenteringsmulighet og tilknytning til FoU-miljø

•Personer bak prosjektet
•Vekstpotensial

•Markedsorientering (eksportrettet eller regionalt/nasjonalt)

•Grad av varighet i konkurransefortrinn

•Bidra til høyest mulig foredlingsgrad

•Bidrag til å styrke og eventuelt skape industrimiljø